Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Heftronic B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden van Heftronic B.V. gevestigd te Ridderkerk.

 1. Algemeen

1.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor tot stand te komen overeenkomsten, tussen opdrachtgever enerzijds en V.O.F. Heftronic, gevestigd te Ridderkerk aan de Tinstraat 21, 2984 AN, anderzijds. Op deze overeenkomsten, op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij Heftronic expliciet, schriftelijke afwijkingen heeft vastgelegd.

 1. Aanbieding en overeenkomst

2.1. Iedere door Heftronic uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is vrijblijvend, tenzij in een schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld.
2.2. Vermeldingen van gegevens van welke aard ook in catalogi, brochures, prijslijsten of andere drukwerken, danwel via het internet via de website, elektronische post of andere methoden, geschieden zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend.
2.3. Voor overeenkomsten gesloten met consumenten zonder gelijktijdige aanwezigheid van beide partijen, zoals door middel van Internet, fax, telefoon, post of een andere communicatietechniek, nader te noemen ‘consumentenkoop op afstand’, geldt dat Heftronic een bevestiging aan de consument zal verzenden.

 1. Prijzen

3.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeboden, zijn alle prijzen exclusief porto-, vervoer-, montage-, installatie-, implementatie-, conversie-, reis-, verblijfs- en andere bijkomende kosten, alsmede exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Levering geschiedt af magazijn, of via een vervoerder tenzij anders is overeengekomen. Vervoerskosten worden berekend naar ten tijde van aflevering algemeen aanvaarde tarieven als door gerenommeerde derden in rekening worden gebracht.
3.3. De door Heftronic opgegeven prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen. Indien na de datum van de aanbieding een of meer dezer kostprijsfactoren een wijziging ondergaat, ook al geschiedt dit als gevolg van van voorzienbare omstandigheden, is Heftronic bevoegd de bij de acceptatie overeengekomen prijs, dienovereenkomstig te wijzigen indien is overeengekomen dat de levertijd drie maanden of meer zal bedragen en betaling bij of na aflevering zal
geschieden.

 1. Betaling

4.1. Betaling geschiedt contant en zonder compensatie en/of korting bij aflevering af magazijn, of op rekening binnen dertig dagen na factuurdatum zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen rekening.
4.2. Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet stipt betaalt, is hij, zonder dat enige ingebrekestelling benodigd is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand, of gedeelte daarvan, verschuldigd en heeft Heftronic van rechtswege direct het recht de vordering uit handen te gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke en de gerechtelijke incassokosten, de hoogte van de eerstgenoemde kosten bij voorbaat vast te stellen op het tarief der Nederlandse Orde van Advocaten, dat met een minimum van euro 150,00 beide exclusief omzetbelasting.

 1. Levertijden

5.1. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van Heftronic en betaling, indien en voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht.
5.2. Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, zal Heftronic, na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen.

 1. Eigendom

6.1. Alle aan opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Heftronic c.q. van haar toeleveranciers, tenzij sprake is van verkoop en daarbij alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is krachtens overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen tengevolge van

6.2. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen van Heftronic, -waarvan de laatste bij aangetekend schrijven-, opdrachtgever gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten de goederen op te halen, is Heftronic bevoegd de betreffende goederen te verkopen en om het door opdrachtgever verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

 1. Garantie

7.1. Bij apparatuur die met fabrieksgarantie worden afgeleverd, kan de opdrachtgever zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant ( anders dan Heftronic) of importeur wenden. Desgevraagd kan Heftronic daarbij bemiddelen, bijvoorbeeld door de apparatuur namens en voor risico van opdrachtgever te verzenden naar de fabrikant of de importeur. Bij stilzwijgen in het kader van de overeenkomst omtrent garantie zal Heftronic gedurende een periode van twee maanden na levering ontwerp- en fabricagefouten in geleverde nieuwe
apparatuur zonder berekening herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan en de apparatuur daardoor niet in essentie voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van opdrachtgever en onder voorwaarde dat opdrachtgever de betreffende zaken bij Heftronic aanlevert. Artikel 7:21 B.W. wordt uitgesloten.
7.2. Alle programmatuur, is van garantie uitgesloten, tenzij door de desbetreffende fabrikant of importeur garantie wordt verstrekt, in welke geval Heftronic voor opdrachtgever zo nodig eveneens zal bemiddelen.
7.3. Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder garantie.
7.4. Heftronic geeft drie maanden garantie op verrichte reparaties. Op schoonmaak -c.q. onderhoudswerkzaamheden, alsmede op reparaties vanwege bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven.
7.5. Bij terugkeer van de klachten binnen drie maanden na reparatie worden alleen de onderdelen, die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen, in rekening gebracht. Blijkt echter de oorzaak van de klacht een andere, dan zal de reparatie aan opdrachtgever worden berekend.
7.6. Onderhoud, wijziging of reparatie van door Heftronic geleverde zaken en van programmatuur, welke niet door Heftronic is uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, zoals bij voorbeeld brand of waterschade of vanwege anderszins niet aan Heftronic toe te rekenen oorzaken, doen iedere garantie vervallen.
7.7. Heftronic is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens Heftronic, dan wel de programmatuur gebruikt in een verwerkingseenheid die qua samenstelling of qua uitvoering is gewijzigd ten opzichte van de situatie waarin het gebruiksrecht is verstrekt, tenzij met betrekking tot het gebruik na deze wijziging(en) Heftronic schriftelijk haar toestemming heeft gegeven.
7.8. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Heftronic.
7.9. Kosten van voorrijden vallen niet onder garantie.
7.10. Tenzij expliciet anders is overeengekomen wordt garantie op eerder gebruikte zaken zoals demonstratiemodellen nadrukkelijk uitgesloten.
7.11. In voorkomende gevallen kan de opdrachtgever met Heftronic een verlengde garantietermijn overeenkomen.

 1. Aansprakelijkheid

8.1. Heftronic aanvaardt aansprakelijkheid volgens haar garantiebepalingen en volgens het in dit artikel beschrevene. Iedere aansprakelijkheid van Heftronic voor enige andere vorm van schadevergoeding, zoals doch niet beperkt tot aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, voorzienbaar of niet voorzienbaar, materieel of immaterieel, alsmede vanwege vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en dergelijken, is nadrukkelijk uitgesloten voor zover niet in strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling.
8.2. Buiten de aansprakelijkheid volgens de garantievoorwaarden als in artikel 9 omschreven aanvaardt Heftronic uitsluitend aansprakelijkheid voor schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.
8.3. Met name aanvaardt Heftronic geen aansprakelijkheid voor handelen danwel nalaten van handelen van (rechts)personen, waarvan zij zich heeft bediend, danwel van die waarvoor zij anderszins volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.
8.4. De aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) welke tussen Heftronic en opdrachtgever is bedongen ter zake van de overeenkomst in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, terwijl bij gebreke van rechtsgeldigheid daarvan en in alle andere gevallen waarin
aansprakelijkheid nochtans wordt vastgesteld het maximale te vergoeden bedrag gelijk is aan dat wat in voorkomend geval door de verzekering van Heftronic wordt uitbetaald, verhoogd met het eigen risico dat Heftronic ter zake heeft aangegaan.
8.5. Het recht op schadevergoeding vervalt volledig indien opdrachtgever niet, binnen 48 uur na aflevering voor wat betreft zichtbare gebreken en voor overige schade niet binnen veertien dagen na ontdekking, Heftronic schriftelijk van schade in kennis heeft gesteld. Schadevergoeding vervalt eveneens in geval van leveringen nadat een periode van twaalf maanden is verstreken sinds het ontstaan van de oorzaak van de schade en bij reparatie, nadat een periode van drie maanden na de uitvoering van die reparatie is verstreken.

 1. Overmacht

9.1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld of noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
9.2. Tenzij sprake is van blijvende onmogelijkheid tot nakoming, worden in geval van overmacht de verplichtingen over en weer opgeschort.
9.3. Indien voornoemde opschorting kostenverhogend werkt alsmede in geval van blijvende verhindering tot het voldoen van de prestatie vanwege overmacht, kan de meest gerede partij de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden.
9.4. Onder overmacht wordt verstaan de praktische, wettelijke en morele onmogelijkheid tot het voldoen door Heftronic van de verschuldigde prestatie en eventueel hieruit voortvloeiende prestaties buiten de schuld of risicosfeer van Heftronic ontstaan, waaronder gebrek aan of vertraagde levering van door Heftronic benodigde goederen, ongeacht het tijdstip van de overmacht-toestand en ongeacht de voorzienbaarheid.

 1. Ontbinding

10.1. Opdrachtgever is gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien Heftronic blijvend in verzuim is en in de gevallen als geregeld in artikel 3 en 7.3 van deze voorwaarden ter zake ‘consumentenkoop op afstand’.
10.2. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met Heftronic gesloten overeenkomst voortvloeien, in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, alsmede in geval van gegronde vrees voor niet-nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en) is Heftronic gerechtigd, zonder eerdere ingebrekestelling, elk dezer overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige
schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en gevrijwaard door opdrachtgever tegen vorderingen van derden als gevolg van deze ontbinding, onverminderd de Heftronic verder toekomende rechten uit onder andere toerekenbare tekortkoming.

 1. Bankgarantie

11.1 Heftronic is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever en/of koper zekerheid te verlangen met betrekking tot de door hem te verrichten betalingen. Bij gebreke van het aanbieden van voldoende zekerheid in de vorm van een bankgarantie met een maximum van de uiteindelijk door de opdrachtgever en/of koper te betalen prijs, kan Heftronic naar keuze uitvoering van de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever en/of koper is dan verplicht de volledige bij Heftronic daaruit ontstane schade aan Heftronic te vergoeden. De kosten verband houdende met het aanbieden van genoemde zekerheid zijn voor rekening van de opdrachtgever en/of koper.

 1. Derden

12.1 Heftronic behoud zich het recht voor om haar verplichtingen, als mede de levering van het product zoals in de overeenkomst omschreven is, aan derden over te dragen, zonder dat daarvoor speciale toestemming vereist is van de opdrachtgever en/of koper.

 1. Rechtskeuze en geschillen

13.1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten als mede op de précontractuele verhoudingen is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen, welke tussen Heftronic en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de précontractuele verhoudingen, de door Heftronic met opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechtbank in het arrondissement van vestiging van Heftronic, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard en behoudens het recht van partijen om zich rechtstreeks te wenden tot het gerechtshof.

December 2023

Winkelwagen
NL
Scroll naar boven